Публічна оферта

AE

Warning: Undefined array key "heading" in C:\OSPanel\domains\halom.org\wp-content\themes\halom\pagebuilder\panel-wysiwyg.php on line 7

Стаття 1. Терміни і поняття. Загальні положення.

1. Терміни і поняття, що містяться у Публічній оферті, вживаються у наступному значенні:
Продавець – Громадська організація «ХАЛОМ», ідентифікаційний код 40032305, місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 86 О, адреса електронної пошти [email protected], номер телефону 099 544 89 36, 068 941 88 05.

Сайт – веб-сайт Продавця, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://halom.org/ включаючи всі його веб – сторінки; власником та адміністратором Сайту є Продавець.

Послуги – послуги з організації відпочинку, розваг та проведення культурного дозвілля, що пропонуються до продажу Продавцем, опис яких розміщено на Сайті.

Публічна оферта – спрямована невизначеному колу осіб публічна пропозиція Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу Послуг на визначених Продавцем умовах.

Акцепт – вчинення Покупцем дії, що спрямовані на прийняття умов цієї Публічної оферти.

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, згідно чинного законодавства України, яка має на меті придбання Послуг для особистого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, котра акцептувала умови Публічної оферти і придбала Квиток засобами інформаційної системи Сайту.

Реєстрація – заповнення Покупцем відповідної форми на Сайті з зазначенням необхідних даних. Для проведення Реєстрації на Сайті необхідно вказати Прізвище, ім’я, по-батькові адресу, номер телефону та адресу електронної пошти Покупця.

Квиток – документ встановленої Продавцем форми, який підтверджує право Покупця на отримання Послуг, які вказані в ньому. Квиток не є платіжним засобом або платіжним документом.

2. Публічна оферта є пропозицією Продавця, що адресована невизначеному колу осіб та містить всі істотні умови щодо укладення електронного договору купівлі-продажу Послуг на визначених нижче умовах.

3. Акцептом Покупець засвідчує свою повну та беззаперечну згоду зі всіма положеннями та правилами цієї Публічної оферти без будь-яких виключень і обмежень, та підтверджує, що він ознайомлений з її умовами до моменту вчинення Акцепту.

Моментом Акцепту є проставлення Покупцем на сторінці купівля Квитка позначки «Згоден з умовами публічної оферти» та направлення Продавцю Замовлення за допомогою інформаційної системи Сайту.

Стаття 2. Предмет Публічної оферти.

1. Відповідно до умов, що містяться в Публічній оферті, Продавець зобов’язується здійснити продаж Послуг, а Покупець зобов’язується прийняти Послуги та сплатити їх вартість.

2. Умовами Публічної оферти також регулюються, в тому числі, але не виключно:
– порядок використання Сайту, вибору Покупцем Послуг та придбання Квитка;
– умови та порядок оплати Покупцем вартості Послуг;
– згода на обробку персональних даних;
– будь-які інші умови та положення, що визначаються Продавцем на власний розсуд.

Стаття 3. Порядок обрання Послуг та придбання Квитка.

1. Покупець самостійно обирає Послуги на сайті Продавця та придбаває Квиток (Квитки) на вибрані ним Послуги.

2. Після оплати Квитка, Продавець направляє Покупцеві на адресу електронної пошти, вказану Покупцем під час Реєстрації, скановану копію Квитка в форматі pdf. Покупець може роздрукувати паперову копію Квитка та пред’явити його Продавцеві перед початком надання Послуг.

Стаття 4. Вартість Послуг та порядок їх оплати.

1. Вартість Послуг визначається Продавцем на власний розсуд та зазначається на відповідній сторінці Сайту. До вартості Послуг включені всі податки та збори, які повинен сплатити Продавець при здійсненні діяльності з надання таких Послуг.

2. Покупець здійснює оплату вартості Послуг власною платіжною карткою на Сайті за допомогою системи LiqPay шляхом внесення попередньої оплати 100% вартості Послуг. Комісія за перерахування коштів через систему LiqPay встановлюється Банком, власником платіжного сервісу LiqPay та до вартості Квитка не входить і оплачується Покупцем самостійно за власний рахунок.

Захист інформації про платіжні інструменти для оплати вартості Послуг здійснюється Банком, власником платіжного сервісу LiqPay.

3. Покупець має право відмовитись від отримання Послуг та повернути Квиток Продавцеві не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до початку строку надання Послуг. При цьому у випадку відмови Покупця від отримання Послуг за 5 (п’ять) календарних днів до початку строку надання Послуг, Покупцеві повертається вся вартість надання Послуг (вартість Квитка). При відмові Покупця від отримання Послуг за 3 (три) календарних днів до початку строку надання Послуг, Покупцеві повертається 50% вартості надання Послуг (вартості Квитка). При відмові Покупця від отримання Послуг за 1 (один) календарний день до початку строку надання Послуг, Покупцеві повертається 0,5% вартості надання Послуг (вартості Квитка).

4. Здійснення оплати відповідно до умов, зазначених у цій Публічній оферті, без виконання інших умов та/або без надання усіх відомостей, визначених у ній, не вважається прийняттям пропозиції укласти електронний договір (акцептом), а оплата вважається неналежною та підлягає поверненню особі, яка її здійснила.

Стаття 5. Строк надання Послуг

1. Строк надання кожного виду Послуг зазначається на відповідній сторінці Сайту Продавця та вказується у Квитку.

Стаття 6. Права та обов’язки сторін.

1. До обов’язків Продавця належить:
1.1. Надавати Послуги належним чином;
1.2. Не розголошувати інформацію про персональні дані Покупців, паролі та інші дані доступу відповідно до Політики конфіденційності, що розміщена на Сайті;

2. Продавець має право:
2.1. В односторонньому порядку призупинити продаж Послуг (відмовити у продажі Послуг) у випадку порушення Покупцем умов Публічної оферти;
2.2. На власний розсуд встановлювати вартість Послуг;
2.3. На власний розсуд, в односторонньому порядку вносити зміни до умов Публічної оферти, шляхом її розміщення (оприлюднення) в новій редакції на Сайті. Зміни вступають в силу з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший пізніший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації;
2.4. Розміщувати на Сайті інформацію про рекламні заходи, які проводяться чи будуть проводитись Продавцем.

3. До обов’язків Покупця належить:
3.1. До моменту Акцепту цієї Публічної оферти ознайомитись з усіма її умовами та положеннями; Ознайомитись з усіма умовами та положеннями Політики конфіденційності та Згодою на обробку персональних даних Покупців, що замовляють Послуги на сайті;
3.2. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на Сайті, до моменту придбання Квитка;
3.3. Належним чином оплатити Послуги.

4. Покупець має право:
4.1. Обрати Послуги на відповідній сторінці Сайту;
4.2. Вимагати від Продавця виконання умов та обов’язків, що передбачені цією Публічною офертою;
4.3. Інші права, передбачені чинним законодавством.

Стаття 7. Відповідальність Сторін та вирішення спорів.

1. Продавець не несе відповідальності за якість каналів зв’язку загального користування та перебої в мережі передачі даних, у тому числі глобальної мережі Інтернет, за допомогою яких здійснюється доступ до Сайту.

2. Будь-яка скарга або претензія Покупця, оформлена в письмовій формі, буде розглянута Продавцем.

3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, що не були вирішені шляхом переговорів, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно матеріального і процесуального права України, з дотриманням умов щодо підсудності та підвідомчості.

Стаття 8. Форс-мажорні обставини.

1. Сторони звільняються від відповідальності за несвоєчасне або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, виникнення яких не пов’язано з волевиявленням Сторін, такого як військові дії, страйки, безлад, аварії, стихійне лихо, оголошення карантину, заборона або обмеження в здійсненні певних видів діяльності, а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору та які безпосередньо впливають на виконання умов цього Договору і які Сторони не могли передбачити або попередити розумними діями.

2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин.

Стаття 9. Інші умови.

1. Описи Послуг не претендують на всезагальну вичерпність інформації і можуть містити друкарські помилки.

2. До відносин між Покупцем та Продавцем застосовуються положення чинного законодавства України.

3. Обмін інформацією між Сторонами здійснюється за допомогою засобів електронного зв’язку (електронна пошта) та за телефоном.

Стаття 10. Застереження про обробку персональних даних.

1. Персональні дані Покупців обробляються відповідно до Закону України від «Про захист персональних даних» та умов Згоди на обробку персональних даних Покупців, що замовляють Послуги на сайті Продавця.

2. При придбанні Послуг Покупець вказує своє прізвище, ім’я, по-батькові, контактний номер телефону та адресу електронної пошти.